Lid worden van ons gilde?

Criteria om toe te treden tot het Gilde:

de gilde definitie van de Troubadour: een Troubadour is iemand die:
• zijn/haar zang zelf begeleidt met een instrument zonder ondersteuning van geluidsbanden e.d.
• een mobile act heeft die bij voorkeur akoestisch door hem/haar uitgevoerd wordt; indien versterkt gespeeld wordt moet dit geen afbreuk doen aan de act en in elk geval van een zelfde kwaliteitsniveau zijn als zou het akoestisch uitgevoerd worden.
• Ca. 2 uur repertoire paraat heeft waaronder ook nederlandstalige nummers en bij voorkeur enige eigen nummers
• zich in zijn/haar Troubadourkostuum duidelijk onderscheidt van het publiek
• Een speellijst heeft van minimaal 50 optredens per jaar als Troubadour. - Als iemand net geen 50 optredens haalt maar wel aan de andere criteria voldaan wordt kan het Gilde beslissen een jaar mentorschap te geven omdat hij/zij in dat jaar dan wel boven de 50 uit moet kunnen komen, ofwel direct over te gaan tot toelating tot het Gilde. - Ter controle kan bij toetreding gevraagd worden speellijsten van 2 voorgaande jaren te overleggen die dan steekproefsgewijs nagetrokken kunnen worden en/of de jaarstukken te laten inzien.
• De Troubadour moet bereid zijn tot prijsafspraken binnen marges zodat iemand die het Gilde benadert al weet waar hij/zij aan toe is. Kwaliteit en prijs moeten in balans zijn en voorkomen moet worden dat de verschillen in prijs tussen de Troubadours aangesloten bij het Gilde te groot worden; we moeten samenwerken en kunnen rouleren en doorverwijzen aan elkaar, niet elkaar beconcurreren door prijsspelletjes. De  “gilde norm” (voor 2012 € 125,= per uur) zou voor ieder acceptabel moeten zijn, waarbij gedacht kan worden aan speciale tarieven voor tehuizen, bureaus of series, of de prijs in/excl. BTW en/of reiskosten zou moeten zijn, …
• De Troubadour moet bereid zijn een vastgestelde contributie bij te dragen om zaken als bijvoorbeeld publiciteit, organiseren van bijeenkomsten, versturen van mail etc. te kunnen realiseren
• De Troubadour is moreel verplicht deel te nemen aan de jaarlijkse Troubadoursdag.

Wordt aan bovenstaande criteria voldaan, dan kan men voor een jaar als aspirant lid bij het Gilde aansluiten. Dit jaar is er nog geen vermelding op de website van het Gilde. Wanneer de Troubadour zich in dat jaar tijdens het Troubadoursdiner en/of de Troubadoursdag heeft kunnen presenteren aan de Gilde leden en er een beeld bestaat van de kwaliteiten van de Troubadour, kan bij instemming van het Gilde de Troubadour definitief toetreden.

Voordelen om je aan te sluiten bij het Gilde: functies van het Gilde

1. Kwaliteit waarborgen naar de buitenwereld
2. Promotie van het vak, zoals volgen van ontwikkelingen die interessant kunnen zijn voor het Gilde; gezamenlijke reclame en publiciteit waardoor er voor ieder meer mogelijk is, collectieve CD, deelname aan festivals, etc.
3. Kennis en ervaring uitwisselen m.b.t. het Troubadoursvak; weten wie er zijn en waar ze te vinden zijn en elkaar ondersteunen waar nodig
4. Jaarlijkse boomdag(en): bijpraten over het vak en ervaringen met de mogelijkheid enige belangrijke punten in vergadervorm aan de orde te stellen maar met nadruk op ook een informeel gedeelte om de onderlinge band te versterken en wat meer van elkaar te weten te kunnen komen.
5. Opleiding van vakgenoten, mentorschap
6. Komen tot collectieve pensioenregelingen, afspraken of andere regelingen; niet te snel en niet forceren maar toch in het oog houden voor de toekomst.
7. Regulering en wellicht regionalisatie van werk en doorverwijzingen: doorverwijzen naar Troubadours in de buurt van het optreden zodat niet iemand uit Maastricht in Utrecht gaat optreden terwijl de Troubadour uit Utrecht op hetzelfde moment naar Maastricht rijdt en een beetje opletten dat iedereen voldoende aanbod krijgt en houdt: de markt moet groot genoeg zijn voor allemaal en anders doen we dus iets verkeerd
.

Geinteresseerd? Neem dan contact met ons op: bel 035 53 15 920 of mail ons!